การให้เผยแพร่ข้อมูลใหักับภาคส่วนต่างๆ
19 พฤษภาคม 2558

การให้เผยแพร่ข้อมูลใหักับภาคส่วนต่างๆ

วันที่ 19 พค. 58 ประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

การวางแผนการยกระดับคุณภาพชีวิต
16 พฤษภาคม 2558

การวางแผนการยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 15 พค. 58 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยฯ ร่วมกับ คณะทำงานบริการวิชาการ ม.รภ.กพ. แม่สอด จัดทำแผนจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว 

การระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา
06 เมษายน 2558

การระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา


เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2558 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว...

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook