กิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ (7)

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมกิจกรรมอบรทมการใช้งาน Social Network สำหรับผู้สูงอายุ ประชาชนและเยาวชน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการยกระดับพัฒนาทักษะการใช้ ICT ให้กับคณะทำงานเพื่อนำไปสู่การใช้งานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชน สำหรับกิจกรรมนี้จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลและวิจัยในระดับชุมชน

3-4 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานบริการวิชาการมหาวิทยานเรศวร ร่วมกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว จัดการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ณ ชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ย. 58 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” จัดแสดง ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยเป็นการนำเสนอสภาพปัญหาและข้อมูลที่สำคัญในชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว

เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สมาชิกชุมชนบ้านค้างภิบาล และชุมชนบ้านพะเด๊ะ ได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตผักไฮโดรโพรนิกส์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว"

การให้เผยแพร่ข้อมูลใหักับภาคส่วนต่างๆ

วันที่ 19 พค. 58 ประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

การวางแผนการยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 15 พค. 58 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยฯ ร่วมกับ คณะทำงานบริการวิชาการ ม.รภ.กพ. แม่สอด จัดทำแผนจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว 

การระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา


เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2558 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว...

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook