13 กรกฎาคม 2558

การประชุมคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2558

3997

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 จะมีการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระดับอำเภอ

โดยมีกำหนดจัดขึ้นในเวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

  • ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
  • ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา "ร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. ..... และร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว
  • ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการประชุมได้ที่ด้านล่างนี้)

 

Last modified on วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2558 12:25
Login to post comments

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook