1) เขตแบ่งการปกครอง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวักตาก

2) พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว ตามคำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก

3) เขตทรัพยากรแร่ ของกรมทรัพยากรธรณี  แหล่งแร่ตะกั่วสังกะสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

4) เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด

5) พื้นที่การปนเปื้อนสารแคดเมียม ตามผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียมในตะกอนลำน้ำแม่ตาวและแม่กุ และในดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนสูง (มากกว่า ๓๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) รวมพื้นที่ ๒๔๘ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าว พืชไร่ และพื้นที่สาธารณะ และบริเวณที่มีการปนเปื้อนปานกลาง (มีค่าระหว่าง ๓-๓๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ๓,๕๖๖ ไร่

 

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook