สผ. ได้ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ 

3.3.1 เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ และกลุ่มงานนิติการ ได้ร่วมรับฟังข้อมูลและสำรวจสภาพพื้นที่การดำเนินงานของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

3.3.2 เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการฯ กลุ่มงานนิติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้ประชุมหารือกับหน่วยราชการของ อำเภอแม่สอด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนในตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ เพื่อชี้แจงหลักการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น และรับทราบความเห็นของชุมชนรวมทั้งได้ขอให้ชุมชนเสนอผู้แทนเข้าร่วมในการกำหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระดับอำเภอ และในระดับตำบล รวม ๔ คณะ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ ที่จะประกาศเขตคุ้มครองนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อจะนำมารวบรวม และกำหนดเป็น (ร่าง) เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อไป 

3.3.3 จังหวัดตาก ได้มีคำสั่งจังหวัดตาก แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวม ๕ คณะ ได้แก่ ๑) คณะทำงานระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2) คณะทำงานระดับอำเภอ มีนายอำเภอแม่สอดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ ๓) – ๕) คณะทำงานระดับตำบล
มีกำนันแต่ละตำบล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  

3.3.4 คณะทำงานระดับอำเภอ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด โดยมีโดยการประชุมดังกล่าว เป็นการเปิดตัวคณะทำงานระดับอำเภอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่มา รวมทั้งรายละเอียดของข้อมูลในส่วนของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะทำงานได้มีข้อคิดเห็นโดยสรุป คือข้อมูลการปนเปื้อนสารแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวมีหลายมิติ ควรมีข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่และดำเนินการต่อไป มาตรการที่กำหนดต้องมีความชัดเจน แนวทางปฏิบัติงานต่อไปหลังจากสามารถกำหนดเขตพื้นที่ได้แล้วต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารแคดเมียมของพื้นที่ ซึ่งประธานได้มอบหมายให้คณะทำงานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  เพื่อนำไปวิเคราะห์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากนี้ขอให้ผู้นำชุมชนได้ทำความเข้าใจในเรื่องพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านในแต่ละตำบล และร่วมกันกำหนดมาตรการแนวทางต่าง ๆ 

3.3.5 อำเภอแม่สอด ได้จัดประชุมคณะทำงานระดับตำบล รวม ๓ คณะ ในตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้จัดประชุมประชาคมทั้ง
๓ ตำบล ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง สผ. โดยสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ และกลุ่มงานนิติการ ได้เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานฯ ระดับตำบล และภาคประชาชน

3.3.6 สผ. โดยสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ได้หารือการดำเนินการในพื้นที่
ลุ่มน้ำแม่ตาว กับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดทำมาตรการการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จัดทำแผนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และระบบการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่เป้าหมาย และวิธีการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมาตราการที่ดำเนินการโดย สผ. จึงได้มีการหารือและทำความเข้าใจแนวทางดำเนินการร่วมกันแล้ว  ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗  มีข้อสรุปที่จะกำหนดแผนการทำงานร่วมกัน เบื้องต้นคือการสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ดำเนินการในการกำหนดเขตพื้นที่ มาตรการคุ้มครองและแผนฟื้นฟูพื้นที่ ทั้งนี้กำหนดหารือครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

3.3.7 การดำเนินการต่อไป สผ. คาดว่าจะจัดทำร่างแนวคิดของการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และแผนฟื้นฟู เสนอคณะทำงานระดับอำเภอ และคณะทำงานระดับตำบล ต่อไป

 

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook