คดีปกครอง คดีหมายเลขดำ ที่ 398/2552 และคดีหมายเลขแดง ที่ 245/2556 คดีพิพาทระหว่างสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และพวกรวม ๓๒ คน เป็นผู้ฟ้องคดี โดยมี

- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๑

- คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ ๒

- คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ที่ ๓

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๕

- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ ๖

เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ในเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองพิษณุโลกพิพากษา “ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ แนะนำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยให้กำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดๆ ไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก”

 

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook