1. ในปี 2546 สถาบันจัดการทรัพยากรน้ำนานาชาติ (International Water Management Institute) และกรมวิชาการเกษตรว่า ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการศึกษาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖ ว่าพบการปนเปื้อนของแคดเมียมในดินนาข้าวและเมล็ดข้าวในลุ่มน้ำแม่ตาวท้องที่บริเวณบ้านพะเด๊ะ ตำบลพระธาตุผาแดง และตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระดับสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพข้าวที่ผลิต รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่บริโภคข้าว
  2. ปี 2552  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกรวม ๓๒ ราย ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๖ ราย ต่อศาลปกครองพิษณุโลก เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๙๘/๒๕๕๒ (เกี่ยวกับการไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด) โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการแก้ต่างคดี ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แก้คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี โดยพนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจช่วง ได้ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองพิษณุโลกแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓  และศาลปกครองพิษณุโลกได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  โดยสรุปคือ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  ภายใน ๙๐ วัน โดยให้กำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดๆ ไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน รวมทั้งรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

 

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook