แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) ระยะ ๓ ปี ใช้งบประมาณรวม ทั้งสิ้น ๑๙๕,๕๙๘,๔๗๐ บาท เป็นกรอบวงเงินที่เสนอ ค.ร.ม.  เสนอโดย ภาคประชาคมสังคมแม่สอด ภาคเอกชน จังหวัดตาก สำนักนโยบายและแผน สป.มท. เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หมายเหตุ

๑. ฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม

- โครงการบำบัดที่ดินปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมโดยใช้พืช 

สำนักงานจังหวัด

๗,๓๓๒,๐๐๐ บาท

 ใช้งบประมาณ ๓ ปี

๒. ยุทธศาสตร์การป้องกันการควบคุมมลพิษ

- โครงการติดตามเฝ้าระวังการสะสมปนเปื้อนของสารแคดเมี่ยนในสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานจังหวัด

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางเศรษฐ์กิจ เพื่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี

 

๑. โครงการส่งเสริมขยายผลการจัดทำแปลงสาธิตเห็ด

๒. กองทุนส่งเสริมอาชีพเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพแบบยั่งยืน 

๓. กองทุนสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายจากสารแคดเมี่ยมในโรงพยาบาลแม่สอด  

๔. โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสาร

แคดเมี่ยม

๕. โครงการประเมินภาวะสุขภาพของประชากรผู้สัมผัสสารแคดเมี่ยมในเขตอำเภอแม่สอด

๖. โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยและพืชต่างๆ เพื่อผลิตเอทานอล

๗. โครงการศึกษาผลกระทบสารป่นเปื้อนสารแคดเมี่ยมต่อสุขภาพสัตว์

    - การศึกษาติดตามเพื่อประเมินปัญหาสุขภาพและระดับการตกค้างของสารแคดเมี่ยมในเลือด ไต และตับของวัวขุนที่เลี้ยงในเขตป่นเปื้อน

    - การติดตามเพื่อประเมินระดับการตกค้างของสารแคดเมี่ยมในเนื้อเยื่อสัตว์

๘. โครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบปริมาณสารแคดเมี่ยมในพืชในสัตว์

๙. โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์ม (ไม้ประดับ)

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์

สำนักงานการเกษตร จังหวัดตาก

๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท

๓๖,๘๖๐,๐๐๐ บาท

๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

๔,๕๐๐.๐๐๐ บาท

 

๕๙,๖๔๔,๗๕๕ บาท

๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

๑๖๕,๒๐๐ บาท

๔๒,๔๒๕ บาท

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

ใช้งบประมาณปี ๒๕๔๙

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

 

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

 

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

 

ใช้งบประมาณปี ๒๕๔๙

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

 

 

 

ใช้งบประมาณปี ๒๕๔๙

ใช้งบประมาณปี ๒๕๔๙

๔. ยุทศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ตาว

๑. โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว โดยมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๒. โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก

๓. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการป่นเปื้อนสารแคดเมี่ยม

อำเภอแม่สอด

 

สำนักงานจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

๑๓,๙๖๔,๘๘๐ บาท

 

๒๙,๓๐๙,๒๑๐ บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

 

ใช้งบประมาณ ๓ ปี

ใช้งบประมาณปี ๒๕๔๙

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook