สำหรับการดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ได้จัดทำแผนการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมืองขึ้น การฟื้นฟูจะเน้นหนักในด้านการปรับปรุงฟื้นฟูที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว และปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่งการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ได้กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองที่ไม่ได้เปิดดำเนินการทำเหมืองแล้ว สำหรับพื้นที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องโดยจะดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ไปพร้อม ๆ กับการทำเหมือง โดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมืองที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฟก ถั่วฮามาต้า ถั่วมะแอะ ถั่วพุ่มลาย และหญ้าขน ปลูกไม้ยืนต้น เช่น กระถิ่นเทพา พญาสัตบรรณ ยูคาลิปตัส สนสามใบ ขี้เหล็กอเมริกัน เพกา ทองอุไร ราชพฤกษ์ หางนกยูง สัก จามจุรี มะขาม แดง ประดู่ป่า ไผ่รวก เป็นต้น

โครงการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- โครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแผนงานพัฒนาป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๔๒

 - ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด บริเวณห้วยแม่ตาว ต.พระธาตุผาแดง เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ พันธุ์ไม้ เช่น กระถิ่นเทพา ขีเหล็กบ้าน แคบ้าน จามจุรี แดง ตะแบก ตีนเป็ด ถ่อน นนทรี ประดู่ป่า สัก สะเดา และเสี้ยวดอกขาว

- ๖ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และการบำรุงรักษาป่าแปลงนี้ต่อเนื่องอีก ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

- โครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแผนงานพัฒนาป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๔๓

- ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด บริเวณห้วยแม่ตาว ต.พระธาตุผาแดง เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ ต่อเนื่องจากจากปี ๒๕๔๒ พันธุ์ไม้ เช่น กระถิ่นเทพา แดง ประดู่ป่า สัก

- ๖ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๘ และการบำรุงรักษาป่าแปลงนี้ต่อเนื่องอีก ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๒)

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมืองที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 

- พ.ศ ๒๕๓๖

- ดำเนินปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ครอบคลุมพื้นที่ ๓๘ ไร่ บริเวณขอบขั้นบันไดด้านทิศตะวันออกของเหมือง

 

- พ.ศ. ๒๕๓๗

- ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ่อเหมืองด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมือง ประมาณ ๒๕๐ ไร่

 

- พ.ศ. ๒๕๔๓

- ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ลานทิ้งดิน ๑ ครอบบลุมพื้นที่ ๕ ไร่

 

- พ.ศ. ๒๕๔๕

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่อนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมลดินทรายนอกเขตลานทิ้งดินที่ ๑ ครอบคลุมพื้นที่ ๘ ไร่ 

 

- พ.ศ. ๒๕๔๖

- มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูพื้นที่สภาพพื้นที่สภาพเหมืองผาแดง พ.ศ. ๒๕๔๖มีการปลูกหญ้าแฝก ๑๑๒,๗๙๐ ต้น

 

- พ.ศ. ๒๕๔๗

- ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประทานบัตรที่ ๓๐๗๗๙/๑๕๗๙๗ ฝั่งตะวันออกโดยทำการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และหญ้าแฝก

 

- พ.ศ. ๒๕๔๘

- ดำเนินการฟื้ฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมือง ๒ พื้นที่

  (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ๑/๒๕๔๕ จำนวน ๑๐.๐๓ ไร่ 

  (๒) พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ๒/๒๕๔๕ จำนวน ๕.๗๑ ไร่

 
 - พ.ศ. ๒๕๔๙  - ดำเนินการฟื้ฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมือง ๒ พื้นที่

  (๑) พื้นที่บ่อเหมือง ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ่อเหมืองด้านทิศใต้ของพื้นที่ประทานบัตรที่ ๓๐๗๖๙/๑๕๕๒๕ จำนวน ๘.๓ ไร่ 

  (๒) พื้นที่ใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งสถานีเพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ ๑/๒๕๔๕ และลานทิ้งดินที่ ๓ ปลูกต้นไม้ รวม ๔.๒๕ ไร่   

 
- พ.ศ. ๒๕๕๐

- ดำเนินการฟื้ฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมือง ๒ พื้นที่

  (๑) พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ๑/๒๕๔๕  ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลาดชันของพื้นที่ทิ้งดินที่ ๓ ฝั่งตะวันออก

  (๒) พื้นที่ใบอนุญาปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมือแร่ที่ ๑/๒๕๒๖ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร ปลูหญ้าแฝกร่วมกับหญ้ารูซี่ และไม้ยืนต้นโตเร็ว

 
- พ.ศ. ๒๕๕๑

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมืองแร่รวม ๓ พื้นที่

  (๑) พื้นที่บ่อเหมือง ปลูกต้นไม้พื้นที่บ่อเหมืองด้านทิศใต้ของพื้นที่ประทานบัตรที่ ๓๐๗๖๙/๑๕๕๒๕ และประทานบัตรที่ ๓๐๗๗๙/๑๕๗๙๗ รวม ๑๔ ไร่

  (๒) พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ๑/๒๕๔๕ (ลานทิ้งที่ ๓) ปลูกพืชคลุ่มดินรวม ๑๓.๕ ไร่

  (๓) พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ที่ ๑/๒๕๓๘ (ลานทิ้งที่ ๑) และพื้นที่ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ที่ ๑/๒๕๒๖ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เคยดำเนินการฟื้นฟูเมื่ปี ๒๕๔๕ พื้นที่รวม ๘ ไร่ 

 
- พ.ศ. ๒๕๕๒

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมืองแร่ ได้แก่ พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ๑/๒๕๔๕ (ลานทิ้งที่ ๓) ปลูกพืชคลุมดิน หญ้าแฝก

 
- พ.ศ. ๒๕๕๓

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมืองแร่รวม ๒ พื้นที่

(๑) พื้นที่บ่อเหมือง ได้มีการจัดชื้อหน้าดินจากภายนอกพื้นที่โครงการเพื่อนำมาปูให้หนา ๓๐ ซม. จำนวน ๕๑,๐๕๙ ลบ.ม. ได้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ่อเหมืองด้านทิศใต้ประทานบัตรที่ ๓๐๗๖๙/๑๕๕๒๕ และประทานบัตรที่ ๓๐๗๗๙/๑๕๗๙๗

(๒) พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ๑/๒๕๔๕ (ลานทิ้งที่ ๓) ได้ปลูไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในพื้นที่บ่อเหมืองและลานทิ้งดินที่ ๓ ปลูพื้ชคลุมดิน หญ้าแฝก

 
- พ.ศ. ๒๕๕๔

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมืองแร่รวม ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ที่ ๑/๒๕๓๘ (ลานทิ้งที่ ๑) และพื้นที่บ่อเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ๓ บริเวณ ได้แก่ บ่อเหมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ รวาม ๑๒๙ ไร่ มีการจัดชื้อหน้าดินจากภายนอกพื้นที่โครงการเพื่อนำมาปูให้หนา ๓๐ ซม. จำนวน ๑๓,๑๑๕ ลบ.ม. มีการปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้น เพื้องป้องกันการชะล้างพังทลาย

 
- พ.ศ. ๒๕๕๕

- ดำเนินการฟืนฟู ๒ บริเวณ ได้แก่ พื้นที่ทำเหมือง (บริเวณขอบบ่อเหมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว) เนื้อที่ ๔ ไร่ และพื้นที่ลานทิ้งดินที่ ๑ จำนวน ๓ ชั้น เนื้อที่ประมาณ ๙๙ ไร่ รวมพื้นที่ประมาณ ๑๐๓ ไร่   

 

 

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook