แนวทางการจัดการดินและตะกอนดิน โดยการประเมินความเหมาะสมตามเกณฑ์ ดังนี้ ๑) ขนาด ที่ตั้ง รายละเอียดของพื้นที่ปนเปื้อน ๒) ปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียม ๓) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔) ความลึก ลักษณะของดินและตะกอนดินที่ปนเปื้อน ๕) ความยากง่ายในการเข้าพื้นที่ ๖) ระยะเวลาในการจัดการ ๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ๘) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๙) การยอมรับของชุมชน และ ๑๐) กากของเสียที่ได้จากการจัดการ โดยได้มีการสอบถามความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลพระธาตุผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ตาว และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่กุ ซึ่งชุมชนเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการด้วยพืช ในพื้นที่ที่ต้องจัดการ โดยการใช้พืชทางเลือก ทั้งนี้ แนวทางการจัดการดินและตะกอนดินสรุปได้ ดังนี้ 

แนวทาง

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

การจัดการดิน พื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม รวมทั้งสิ้น ๓,๘๑๔ ไร่

มีแนวทางการจัดการดิน ๕ แนวทาง

๑. การจัดการ โดยการปลูกพืชทางเลือก ได้แก่ พืชล้มลุก (สาบเสือ) พืชพลังงาน (อ้อย) ไม้ดอกไม้ประดับ (ดาวเรือง) เป็นต้น 

๒. การจัดการด้วยการใช้สารเคมี โดยประยุกต์ใช้สารเคมี เช่น เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) และปูนขาวหรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นต้น ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกลุ่ม (เป็นแฝกชนิดที่ปลูกในน้ำ) เพื่อกรองตะกอนและดูดซับแคดเมียม 

๓. การขุดลอกดินออกนอกพื้นที่และนำไปกำจัดยังหลุมฝังกลบที่สร้างขึ้นใหม่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 

๔. การถมหน้าดินในพื้นที่ โดยกลบทับหน้าดินเดิมด้วยดินสะอาด 

 

๕. การขุดลอกหน้าดินออกนอกพื้นที่ และนำไปกำจัดยังศูนย์บริการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต

 

 

- ครอบคลุมพื้นที่ปนเปื้อนทั้งหมด ๓,๘๑๔ ไร่ (รวมพื้นที่สาธารณะ ๑๔๘ ไร่)

 

- เฉพาะในพื้นที่นาที่ปนเปื้อนเกิน ๓ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จำนวน ๑,๕๒๑ ไร่ (สารเคมีดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับแคดเมียมในดินปนเปื้อนเพื่อเปลี่ยนรูปแคดเมียมจากในรูปสารละลายเป็นของแข็ง)

 

- โดยขุดลอกดินออก (ความลึก ๕๐ เซนติเมตร) และนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบ ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ปนเปื้อนระดับสูง จำนวน ๒๔๘ ไร่ (รวมพื้นที่สาธารณะ ๗ ไร่)

 

- กลบทับหน้าดินหนา ๕๐ เซนติเมตร เฉพาะในพื้นที่ปนเปื้อนระดับสูง จำนวน ๒๔๘ ไร่ (รวมพื้นที่สาธารณะ ๗ ไร่) 

- ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ปนเปื้อนระดับสูง จำนวน ๒๔๘ ไร่ (รวมพื้นที่สาธารณะ ๗ ไร่) (ศูนย์บริการรับกำจัดของเสียที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ ที่จังหวัดลำพูน

 

 

-  ๔ ปี 

 

-  ๒ ปี 

 

 

 

-  ๔ ปี

 

 

-  ๓ ปี

 

- ๔ ปี

 

 

 

- วงเงิน ๑๐๔ ล้านบาท 

 

- วงเงิน ๑๐,๐๕๘ ล้านบาท (รวมนำตะกอนดินปนเปื้อนไปกำจัดยังศูนย์รับกำจัดกากของเสียนอกพื้นที่) 

 

- วงเงิน ๕๒๗ ล้านบาท

 

 

- วงเงิน ๒๖๐ ล้านบาท

 

- วงเงิน ๒,๗๑๘ ล้านบาท 

แนวทางการจัดการตะกอนดิน มี ๓ แนวทาง

๑. การขุดลอกตะกอนดินในลำห้วยแล้วนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา 

๒. การขุดลอกตะกอนดินและส่งไปกำจัดที่ศูนย์บริการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต 

๓. การบำบัดโดยกระบวนการตามธรรมชาติ และติดตั้งฝายน้ำล้น (Rock Check Dam) 

 

- โดยขุดลอกตะกอนดินในลำห้วยแม่ตาว ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และแม่กุ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ปริมาตรรวม ๘๐,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตร

- โดยขุดลอกตะกอนดินในลำห้วยแม่ตาว ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และแม่กุ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ปริมาตรรวม ๘๐,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตร

- บริเวณที่มีการปนเปื้อนสูง จำนวน ๔ จุด (ห้วยแม่ตาว จำนวน ๓ จุด และแม่กุ จำนวน ๑ จุด) และทำการขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายไปฝังกลบ

 

- ๔ ปี

 

- ๔ ปี

 

- ๔ ปี

 

- วงเงิน ๑๒๘ ล้านบาท

 

- วงเงิน ๘๗๐ ล้านบาท

 

- วงเงิน ๘ ล้านบาท 

 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทางจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มติที่ประชุม

๑.  รับทราบผลการศึกษาโครงการสำรวจการกระจายตัวและแหล่งที่มาการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

๒.  เห็นชอบกับแนวทางการจัดการดินและตะกอนดิน ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบให้กรมควบคุมมลพิษ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการดินและตะกอนดิน และความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓.  มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้กิจการเหมืองแร่ดำเนินการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนดินและตะกอนดินในลำห้วย

๔.  มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการกำหนดมาตรฐานดินเพื่อการเพาะปลูกเป็นการเฉพาะ ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

 

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook