แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) ระยะ ๓ ปี ใช้งบประมาณรวม ทั้งสิ้น ๑๙๕,๕๙๘,๔๗๐ บาท เป็นกรอบวงเงินที่เสนอ ค.ร.ม. เสนอโดย ภาคประชาคมสังคมแม่สอด ภาคเอกชน จังหวัดตาก สำนักนโยบายและแผน สป.มท. เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์

แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) ระยะ ๓ ปี ใช้งบประมาณรวม ทั้งสิ้น ๑๙๕,๕๙๘,๔๗๐ บาท เป็นกรอบวงเงินที่เสนอ ค.ร.ม.  เสนอโดย ภาคประชาคมสังคมแม่สอด ภาคเอกชน จังหวัดตาก สำนักนโยบายและแผน สป.มท. เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทีนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แนวทางการจัดการดินและตะกอนดิน โดยการประเมินความเหมาะสมตามเกณฑ์ ดังนี้ ๑) ขนาด ที่ตั้ง รายละเอียดของพื้นที่ปนเปื้อน ๒) ปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียม ๓) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔) ความลึก ลักษณะของดินและตะกอนดินที่ปนเปื้อน ๕) ความยากง่ายในการเข้าพื้นที่ ๖) ระยะเวลาในการจัดการ ๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ๘) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๙) การยอมรับของชุมชน และ ๑๐) กากของเสียที่ได้จากการจัดการ โดยได้มีการสอบถามความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลพระธาตุผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ตาว และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่กุ ซึ่งชุมชนเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการด้วยพืช ในพื้นที่ที่ต้องจัดการ โดยการใช้พืชทางเลือก ทั้งนี้ แนวทางการจัดการดินและตะกอนดินสรุปได้ ดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

กรณีแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ เสนอเมื่อ เมษายน ๒๕๕๖ โดย บ. เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สำหรับการดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ได้จัดทำแผนการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมืองขึ้น การฟื้นฟูจะเน้นหนักในด้านการปรับปรุงฟื้นฟูที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว และปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่งการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ได้กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองที่ไม่ได้เปิดดำเนินการทำเหมืองแล้ว สำหรับพื้นที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องโดยจะดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ไปพร้อม ๆ กับการทำเหมือง โดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมืองที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฟก ถั่วฮามาต้า ถั่วมะแอะ ถั่วพุ่มลาย และหญ้าขน ปลูกไม้ยืนต้น เช่น กระถิ่นเทพา พญาสัตบรรณ ยูคาลิปตัส สนสามใบ ขี้เหล็กอเมริกัน เพกา ทองอุไร ราชพฤกษ์ หางนกยูง สัก จามจุรี มะขาม แดง ประดู่ป่า ไผ่รวก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

องค์ประกอบของแผนการบริหารจัดการพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม

ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย  ดังนี้

  1. แผนงานจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม
  2. แผนงานสำรวจออกแบบระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม แผนที่ถือครองและแผนที่การใช้ดิน
  3. แผนงานฟื้นฟู และแก้ไขพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม ซึ่งประกอบด้วยแผนงานย่อยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook