เหมืองสังกะสีลุ่มน้ำแม่ตาว จ.ตาก

ไทยพีบีเอส: อัปโหลดเมื่อ 23 ก.พ. 2011 

ย้อนปัญหาแคดเมียมปนเปื้อน จ.ตาก

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ. 2013

แก้ปัญหาแคดเมียมปนเปื้อนลุ่มน้ำแม่ตาว

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2014

 

คืนชีวิตคนแม่ตาว

Amarin Tv: เผยแพร่เมื่อ 8 ต.ค. 2014

ชีวิตปนเปื้อนแคดเมียม

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ค. 2012

มาตราการแก้ปัญหาสารแคดเมียม

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ. 2013

ตามคดี..ผู้ได้รับผลกระทบสารแคดเมียมจ.ตาก

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 25 มี.ค. 2014

 

เวทีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่ตาวไร้ข้อสรุป

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 17 ก.พ. 2015

"ผาแดง" คน ข้าว ขุนเขา และแคดเมียม - 1

ENLAWTHAI: เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2013

ตรวจสอบคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว

ไทยพีบีเอส: 20 มี.ค. 2014

ชาวบ้าน ทำประชาคมรับฟังปัญหาสารแคดเมียมลุ่มน้ำแม่ตาว

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 30 ส.ค. 2014

ทางออกคนลุ่มน้ำแม่ตาวกับสารแคดเมียม

ไทยรัฐทีวี: เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย. 2015

"ผาแดง" คน ข้าว ขุนเขา และแคดเมียม - 2

ENLAWTHAI : เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2013

เวทีสาธารณะ 10ปี พิษแคดเมี่ยม

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 20 มี.ค. 2014

ชาวบ้าน เร่งรัฐแก้ปัญหาสารแคดเมียมปนเปื้อนลุ่มน้ำแม่ตาว

ไทยพีบีเอส: เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ย. 2014

ความคืบหน้าการกำหนดเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 จะมีการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระดับอำเภอ


   Read more...

กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมกิจกรรมอบรทมการใช้งาน Social Network สำหรับผู้สูงอายุ ประชาชนและเยาวชน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการยกระดับพัฒนาทักษะการใช้ ICT ให้กับคณะทำงานเพื่อนำไปสู่การใช้งานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชน สำหรับกิจกรรมนี้จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา


   Read more...

3-4 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานบริการวิชาการมหาวิทยานเรศวร ร่วมกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว จัดการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ณ ชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ย. 58 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” จัดแสดง ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยเป็นการนำเสนอสภาพปัญหาและข้อมูลที่สำคัญในชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว


   Read more...

เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สมาชิกชุมชนบ้านค้างภิบาล และชุมชนบ้านพะเด๊ะ ได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตผักไฮโดรโพรนิกส์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว"


   Read more...

วันที่ 19 พค. 58 ประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


   Read more...

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว มีการกำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้
 

 ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว เป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมและถ่ายทอดข้อมูลของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาวอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว มีพันธกิจหลักดังนี้
 

 1. จัดทำข้อมูลชุมชนพื้นฐาน (Based Line Data) เพื่อการเรียนรู้และการติดตามเฝ้าระวังด้านสุขภาพ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. รวบรวมและถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางเลือกให้แก่สมาชิกในชุมชน
 4. สร้างทัศนคติที่ดีและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว
 5. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและกลุ่มประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว
 6. สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน ในมิติ คน ชุมชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 7. สร้างงานวิจัยจากโจทย์ที่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจ
 8. พัฒนาศักยภาพสมาชิกและคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยฯ ในการเรียนรู้ตลอดจนทักษะด้านการทำวิจัย
 9. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว มีการวางกรอบข้อมูลชุมชนพื้นฐานที่จะนำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาวในมิติต่างๆ ดังนี้

 1. ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 2. ข้อมูลทางด้านประชากร
 3. ข้อมูลทางด้านการเกษตร
 4. ข้อมูลทางด้านสุขภาวะ
 5. ข้อมูลทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 6. ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
 7. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
 8. ข้อมูลทางด้านการศึกษา
 • ข้อมูลตำบลแม่กุ
 • ข้อมูลตำบลแม่ตาว

 

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านค้างภิบาล
  

หมู่บ้านค้างภิบาล ในอดีตเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวกระเหรียงต่อมาได้มีประชาชนซึ่งเป็นชาวล้านนนาได้อพยพมาจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยในยุคนั้นเกิดโรคระบาด โรคห่า หรือโรคอหิวาตกโรคในปัจจุบัน การอพยพในครั้งนั้นชาวบ้านที่อพยพกลับมา ได้แยกเดินทางกันไปโดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาทางชายแดนอำเภอแม่สอด อีกกลุ่มได้แยกข้ามไปพม่าโดยข้ามแม่น้ำเมยไปอยู่ที่ฝั่งเมียวดี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชายแดนประเทศไทย ซึ่งก็คือบ้านสวนอ้อยในปัจจุบัน ของฝั่งประเทศพม่า กลุ่มหนึ่งได้แยกเดินทางข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว ส่วนกลุ่มที่แยกเข้ามาตั้งชุมชนอยู่ที่บ้านค้างภิบาลคือ ต้นตระกูลของชาวบ้านค้างภิบาลในปัจจุบัน เพราะกลุ่มที่มีการอพยพกันในครั้งนั้นทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน แต่แยกกันไปคนละแห่ง และกลุ่มที่เข้ามายังค้างภิบาลนั้น คือต้นตระกูลเปียงเถินและเปียงตาในปัจจุบัน

ประวัติของชุมชนดั้งเดิมของบ้านค้างภิบาในอดีตเป็นชุมชนชาวกระเหรี่ยงตั้งรกรากอยู่ก่อน เมื่อมีกลุ่มผู้อพยพเข้ามาในพื้นที่ มีหัวหน้าหมู่บ้านแต่ไม่ปรากฏชื่อ ต่อมาผู้นำหมูบ้านเกิดมีอาการทางประสาท ตามภาษาถิ่นเขาเรียกว่าเป็นคนบ้า หรือผีบ้า เมื่อผู้นำหมู่บ้านเสียชีวิตลงพร้อมกับมีกลุ่มผู้อพยพเข้ามาในพื้นที่มีประมาณ 20 ครัวเรือน เมื่อมีกลุ่มคนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกัน ด้วยเหตุที่ชนเผ่าดั้งเดิมบวกกับมีผู้อพยพจากถิ่นอื่นเข้ามาในพื้นที่จึงเป็นเหตุทำให้ชุมชนดั้งเดิมต้องอพยพออกจากถิ่นที่อาศัยไปที่อื่น และยังใช้ชื่อหมู่บ้านว่าค้างภิบาล ซึ่งเป็นคำเพียงเสียงมาจากคำว่า “ก๊างผีบ้า” จากคำว่า “ก๊าง” ความหมายก็คือตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เมื่อหัวหน้าหมู่บ้านเป็นบ้า จากภาษาถิ่นก็มักจะพูดกันว่า “ปู่ก๊างฝีบ้า” แล้วก็ออกเสียงเพี้ยนเป็น “ค้างภิบาล” จนถึงปัจจุบัน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย นางเกศณีย์  แสนติ๊บผ่าย

ให้ข้อมูลโดย ตาทน ตุ่นทา และยายตุ เป็งมา

 

 1. โครงการการสำรวจการกระจายตัวและแหล่งที่มาการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของกรมควบคุมมลพิษ
 2. ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาและทางเลือกที่เหมาะสมในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม
 3. องค์ประกอบของแผนการบริหารจัดการพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม
 4. แนวทางจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทีนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 5. กรณีแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ เสนอเมื่อ เมษายน ๒๕๕๖ โดย บ. เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 6. แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) ระยะ ๓ ปี ใช้งบประมาณรวม ทั้งสิ้น ๑๙๕,๕๙๘,๔๗๐ บาท เป็นกรอบวงเงินที่เสนอ ค.ร.ม. เสนอโดย ภาคประชาคมสังคมแม่สอด ภาคเอกชน จังหวัดตาก สำนักนโยบายและแผน สป.มท. เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์

 

 1. ความเป็นมาของการดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว ในท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 2. ข้อมูลและผลการศึกษาการดำเนินงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว: มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 3. ข้อมูลและผลการศึกษาการดำเนินงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว: มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
 4. ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
 5. ผลการศึกษาและวิจัย จากสถาบันต่างๆ
 6. กระบวนจัดทำการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม: เหตุผลความจำเป็น
 7. กระบวนจัดทำการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม: หลักการและขั้นตอนการประกาศพื้นที่คุ้มครอง
 8. กระบวนจัดทำการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม: การดำเนินงานที่ผ่านมาของ สผ.
 9. กรอบแนวคิดของ (ร่าง) การกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

ผู้ร่วมสนับสนุน

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

 • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • 081-4425487
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook